Darmowa wysyłka
100 dni na zwrot
Niskie ceny
5 milionów produktów
Obsługa 24/7

Warunki korzystania z serwisu

Przeczytaj przed skorzystaniem z naszych usług

1. Wstęp

Firma Grandado świadczy swoje usługi na rzecz użytkownika z zastrzeżeniem informacji, warunków i zasad określonych w niniejszej umowie ("Umowa"). Ponadto, gdy użytkownik korzysta z jakiejkolwiek usługi Grandado (np. z usługi Customer Reviews), podlega zasadom, wytycznym, politykom, warunkom i zasadom, w tym między innymi Informacji o ochronie prywatności, mającym zastosowanie do takich usług, i są one włączone do niniejszej Umowy przez niniejsze odniesienie. Grandado zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej witryny oraz niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Uzyskanie dostępu, przeglądanie lub korzystanie z witryny w inny sposób oznacza zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszej umowie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą umową przed przystąpieniem do jej realizacji.

Użytkownik może być zobowiązany do zawarcia z Grandado odrębnej umowy, zarówno w trybie online, jak i offline, dotyczącej dowolnej Usługi ("Umowy dodatkowe"). W przypadku konfliktu lub niespójności pomiędzy Warunkami a Umową dodatkową, Umowa dodatkowa ma pierwszeństwo przed Warunkami wyłącznie w odniesieniu do danej Usługi.

Mediapress Ltd.
Adres: Room D, Unit 2004, 20/F, Wing Tuck Commercial Centre, 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan HK, Hong Kong SAR.

Uwaga: Ten adres nie jest odpowiedni jako adres zwrotny. Aby zwrócić produkt, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Korzystając z tej strony, akceptujesz niniejszą Umowę i zaświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią w swojej jurysdykcji. Dodatkowe warunki dotyczą niektórych usług oferowanych w witrynie Grandado i można je znaleźć w miejscu, w którym dana usługa jest oferowana.

Od czasu do czasu możemy zmieniać warunki niniejszej Umowy. Kontynuując korzystanie z tej witryny Grandado po wprowadzeniu przez nas takich zmian, użytkownik akceptuje Umowę w zmienionej formie.

2. Korzystanie z Grandado

Użytkownik zaświadcza, że informacje podane przez niego w witrynie Grandado są dokładne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poufność swojego hasła oraz za wszystkie oświadczenia i działania lub zaniechania, które mają miejsce na jego koncie. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś użył jego hasła lub konta bez jego upoważnienia, musi natychmiast powiadomić Grandado. Twoje konto może również zostać ograniczone lub zlikwidowane z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. Możemy również zmienić, ograniczyć dostęp, zawiesić lub przerwać działanie Grandado, lub dowolnej części witryny Grandado, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Firma Grandado ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za treści zawarte w witrynie Grandado, które użytkownik uzna za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niedopuszczalne. Niektóre produkty są oznaczone ograniczeniami wiekowymi i mogą być przeznaczone wyłącznie dla dojrzałych odbiorców. Zamawiając produkt z ograniczeniami wiekowymi, użytkownik zaświadcza, że spełnia te ograniczenia.

Sprzedajemy produkty przeznaczone do użytku przez dzieci, jednak są one przeznaczone do sprzedaży osobom dorosłym. Jeśli użytkownik nie jest pełnoletni w swojej jurysdykcji, może korzystać z witryny Grandado wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

Użytkownikowi zabrania się: naruszania lub podejmowania prób naruszania bezpieczeństwa witryny Grandado; korzystania z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania prawidłowego działania witryny Grandado; lub korzystania lub podejmowania prób korzystania z jakichkolwiek silników, oprogramowania, narzędzi, agentów lub innych urządzeń lub mechanizmów (z wyjątkiem mechanizmów wyszukiwania udostępnianych przez Grandado lub inne przeglądarki internetowe osób trzecich) w celu nawigacji lub przeszukiwania witryny Grandado.

3. Przekazywanie treści

Użytkownik zaświadcza, że informacje podane przez niego na stronie Grandado są dokładne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poufność swojego hasła oraz za wszystkie oświadczenia i działania lub zaniechania, które mają miejsce na jego koncie. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś użył jego hasła lub konta bez jego upoważnienia, musi natychmiast powiadomić Grandado. Twoje konto może również zostać ograniczone lub zlikwidowane z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. Możemy również zmienić, ograniczyć dostęp, zawiesić lub przerwać działanie Grandado, lub dowolnej części witryny Grandado, w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Firma Grandado ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za treści zawarte w witrynie Grandado, które użytkownik uzna za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. Niektóre produkty są oznaczone ograniczeniami wiekowymi i mogą być przeznaczone wyłącznie dla dojrzałych odbiorców. Zamawiając produkt z ograniczeniami wiekowymi, użytkownik zaświadcza, że spełnia te ograniczenia.

Sprzedajemy produkty przeznaczone do użytku przez dzieci, jednak są one przeznaczone do sprzedaży osobom dorosłym. Jeśli użytkownik nie jest pełnoletni w swojej jurysdykcji, może korzystać z witryny Grandado wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

Użytkownikowi zabrania się:

  • naruszania lub podejmowania prób naruszania bezpieczeństwa witryny Grandado;

  • Naruszania lub prób naruszania bezpieczeństwa witryny Grandado;

  • Używania jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania prawidłowego działania strony Grandado;

  • korzystanie lub próby korzystania z jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta lub innego urządzenia lub mechanizmu (z wyjątkiem mechanizmów wyszukiwania udostępnianych przez Grandado lub inne przeglądarki internetowe osób trzecich) w celu nawigacji lub przeszukiwania witryny Grandado.

4. Strony internetowe osób trzecich

Strona Grandado umożliwia użytkownikom przesyłanie i udostępnianie komentarzy, opinii, zgłoszeń, sugestii, pytań, recenzji i innych treści za pośrednictwem strony Grandado ("Treść"). Treści powinny być napisane w języku angielskim.

Przesyłając Treść, użytkownik gwarantuje, że (1) jest jej wyłącznym autorem i właścicielem; (2) ma ukończone 18 lat lub, jeśli nie ukończył 18 lat, ma ukończone 13 lat, a jego treść została przesłana pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy; oraz (3) wykorzystanie dostarczonej przez niego Treści nie naruszy żadnego z postanowień niniejszej Umowy i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby ani podmiotu.

A. Przyznanie licencji na przesłaną treść

W przypadku przesłania jakichkolwiek treści na stronę Grandado, użytkownik automatycznie udziela lub gwarantuje, że właściciel takich treści wyraźnie udzielił Grandado wolnej od tantiem, bezterminowej, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie, nieograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie, reprodukcję, tworzenie dzieł pochodnych, modyfikację, publikację, edycję, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie materiałów komunikacyjnych lub treści we wszelkich mediach lub środkach przekazu, w dowolnej formie, formacie lub na dowolnym forum znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości. Firma Grandado może udzielać sublicencji na swoje prawa na wielu poziomach sublicencji. Użytkownik nie powinien przesyłać do nas żadnych Treści, na które nie chce udzielić nam licencji. Firma Grandado nie jest i nie będzie zobowiązana do (1) utrzymywania jakiejkolwiek Treści w tajemnicy; (2) wypłacania jakiegokolwiek wynagrodzenia za jakąkolwiek Treść; ani (3) odpowiadania na jakąkolwiek Treść użytkownika. Użytkownik przyznaje Grandado prawo do używania nazwy, którą przekazuje w związku z jakąkolwiek Treścią.

B. Niedozwolona treść.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać następujących Treści:

a) Treści, które są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

b) Treści, które zawierają pełne imię (imiona) i nazwisko użytkownika lub inne poufne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika lub innych osób;

c) Treści, które naruszają lokalne, krajowe, stanowe, federalne lub międzynarodowe prawa i przepisy;

d) Treści, które naruszają prawa innych osób, w tym patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa do wizerunku lub prywatności;

e) Treści, które są niezgodne z prawem, obsceniczne, uwłaczające, zniesławiające, zawierające groźby, nękające, obraźliwe, oszczercze, nienawistne lub wstydliwe dla innych osób lub podmiotów, co zostało określone przez Grandado według własnego uznania;

f) Reklamy, zachęty lub łącza spamowe do innych witryn internetowych lub osób bez uprzedniej pisemnej zgody Grandado;

g) Listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe;

h) Treści podszywające się pod inną firmę, osobę lub podmiot, w tym Grandado, jej podmioty powiązane, pracowników i agentów;

i) Treści zawierających wirusy lub inne szkodliwe kody komputerowe;

j) Treści, które prześladują, nękają, poniżają lub zastraszają osobę lub grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;

k) Treści, za które użytkownik otrzymał rekompensatę lub wynagrodzenie od jakiejkolwiek strony trzeciej, chyba że Grandado udzielił na to pisemnej zgody;

l) treści naruszające jakiekolwiek zasady opublikowane w witrynie Grandado lub zakłócające korzystanie z witryny Grandado przez inne osoby.

Chociaż Grandado nie może monitorować wszystkich Treści, użytkownik rozumie, że Grandado ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania Treści witryny Grandado w celu określenia zgodności z niniejszą Umową i wszelkimi innymi zasadami działania, które mogą być co pewien czas ustanawiane przez Grandado. Firma Grandado ma prawo, według własnego uznania, edytować, przenosić, usuwać lub odmawiać zamieszczenia jakiejkolwiek Treści przesłanej, do lub zamieszczonej na stronie Grandado z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszej Umowy, z przyczyn prawnych lub innych. Niezależnie od tego prawa użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane treści i zgadza się zabezpieczyć Grandado i jego podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z przesłanych treści.

5. Przyjmowanie zamówień i wystawianie rachunków

Wszystkie podane informacje rozliczeniowe muszą być prawdziwe i dokładne. Dostarczenie jakichkolwiek nieprawdziwych lub niedokładnych informacji stanowi naruszenie niniejszej Umowy i może spowodować anulowanie zamówienia. Przed przyjęciem zamówienia, możemy również poprosić o dodatkowe informacje od Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia z dowolnego powodu, w tym ograniczeń ilości dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędów w informacjach o produkcie lub cenach, lub problemów zidentyfikowanych przez nasz dział kredytów i unikania oszustw. Jeśli zamówienie zostanie anulowane po obciążeniu karty kredytowej (lub innego rachunku płatniczego), zwrócimy należność na kartę kredytową (lub inny odpowiedni rachunek płatniczy) w wysokości obciążenia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część Twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia wymagane będą dodatkowe informacje. Firma Grandado może zażądać wstępnej autoryzacji w przypadku niektórych zamówień złożonych online przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. Ta preautoryzacja nie będzie obciążać klienta, jednak wystawca karty może zatrzymać tę kwotę na krótki okres. Wystawca karty określa czas, przez jaki preautoryzacja jest przechowywana. Robimy to, aby upewnić się, że dane karty są nadal ważne i że posiadasz wystarczające środki do zrealizowania transakcji.

Potwierdzając zakup na końcu procesu realizacji zamówienia, wyrażasz zgodę na przyjęcie i opłacenie przedmiotu(ów). Przeczytaj również Grandado "Metody płatności".

6. Informacje o cenach

Firma Grandado nie może potwierdzić ceny elementu do czasu złożenia zamówienia. W witrynie Grandado lub u sprzedawców na rynku Grandado mogą wystąpić błędy cenowe. Firma Grandado zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień zawierających błędy cenowe, bez żadnych dalszych zobowiązań wobec użytkownika, nawet po otrzymaniu przez użytkownika potwierdzenia zamówienia lub zawiadomienia o wysyłce od firmy Grandado. Firma Grandado może, według własnego uznania, skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić użytkownika o takim anulowaniu. Ceny produktów mogą być różne w witrynie Grandado lub w aplikacjach mobilnych Grandado (ceny i dostępność podlegają potwierdzeniu w kasie dla użytkowników mobilnych).

7. Promocje rabatowe

Promocje rabatowe są ograniczone do określonych okresów i mogą wygasnąć lub zostać przerwane za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

8. Wysyłka i dostawa

Firma Grandado będzie realizować przyjęte zamówienia w najbardziej dogodnym dla siebie tempie, ale najpóźniej dostarczy zamówienie w ciągu 30 dni roboczych, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez kary i prawa do odszkodowania. Powyższe warunki mogą się różnić w przypadku wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ (19.1)

Gdy tylko otrzymamy zamówienie, jest ono przetwarzane przez nasz automatyczny system tak szybko, jak to możliwe, aby zminimalizować czas zamówienia i wysyłki. Niestety, pomimo naszych najlepszych starań i poświęcenia, nie zawsze możemy zapobiec opóźnieniom w dostawie pojedynczej paczki. Aby zapewnić, że jest wystarczająco dużo czasu na dotarcie paczki, wszyscy nasi klienci mają 3 miesiące od oficjalnego czasu dostawy na poinformowanie nas, jeśli zamówienie nadal nie dotarło. Po upływie tego okresu nie jest już możliwe sprawdzenie miejsca przeznaczenia paczki, dlatego ważne jest, abyś poinformował nas o tym w odpowiednim czasie.

Po upływie tego okresu, niestety nie możemy już dokonać zwrotu pieniędzy ani ponownej wysyłki.

9. Zwroty i gwarancja

Produkty mogą być zwrócone przez klientów prywatnych w ciągu 100 dni kalendarzowych od daty dostawy produktów. Jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia przez niego wskazana otrzymała ostatnią przesyłkę częściową. Dostawy dla firm są wyłączone z naszej polityki zwrotów. Tylko wtedy, gdy Grandado otrzyma zwrócony produkt(y) w idealnym stanie i oryginalnym opakowaniu, zwrot całego kosztu* zakupu może zostać zrealizowany przelewem bankowym w ciągu 14 dni.

Grandado poniesie koszty zwrotu towarów. Niezależnie od powyższego, Grandado nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał rodzaj dostawy inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez przedsiębiorcę.

Produkty niewłaściwe, wadliwe, uszkodzone lub niekompletne:

Gdy klient otrzymał niewłaściwy, wadliwy, uszkodzony lub niekompletny produkt, należy wysłać formularz zwrotu za pośrednictwem portalu obsługi klienta wraz ze zdjęciami otrzymanego produktu.

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Grandado obsługuje zwroty, można znaleźć w naszej Polityce zwrotów i refundacji..

Gwarancja: Grandado oferuje roczną gwarancję na wszystkie swoje produkty.

Aby rozpatrzyć roszczenie gwarancyjne, Grandado potrzebuje zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: legal@mediapress.com.hk, podając powód reklamacji, numer zamówienia (jest to niezbędne w celu zlokalizowania zakupu), sposób rozliczenia oraz zdjęcia uszkodzonych lub nieprawidłowych produktów w celu oceny sytuacji.

10. Informacje udostępniane na stronie Grandado

Grandado i nasi klienci zamieszczają w witrynie Grandado różne materiały, w tym między innymi informacje o towarach, opisy produktów, recenzje, komentarze i informacje dotyczące sklepu (zwane dalej łącznie "Materiałami"). Materiały w ciągu 7 dni kalendarzowych "Procedura zwrotu zamówienia, które pojawiają się w witrynie Grandado" służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Pomimo naszych starań, aby zapewnić użyteczne i dokładne informacje, od czasu do czasu mogą pojawić się błędy. Przed podjęciem działań na podstawie informacji znalezionych w witrynie Grandado należy potwierdzić wszelkie fakty, które są ważne dla podjęcia decyzji. Firma Grandado i jej dostawcy informacji nie udzielają żadnych gwarancji co do rzetelności, dokładności, aktualności, przydatności lub kompletności informacji zawartych w witrynie Grandado nie ponosi odpowiedzialności za towary i usługi dostarczane przez naszych reklamodawców lub inne osoby, do których witryn zamieszczamy łącza, ani nie może zagwarantować ich wydajności. Informacje o produktach zawarte w witrynie Grandado mogą różnić się od informacji zawartych w materiałach dotyczących produktów z powodu zmian wprowadzonych przez producenta. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie jest zgodny z opisem, jedynym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi jest jego zwrot w stanie nieużywanym (z wyłączeniem produktów, które nie kwalifikują się do zwrotu).

Grandado, JEGO FILIE I AGENCI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KONSEKWENCJE ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ LUB PODJĘCIEM INNYCH DZIAŁAŃ W OPARCIU O MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA JAKIEJKOLWIEK STRONIE Grandado.

11. Polityka eksportu i importu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre towary licencjonowane lub sprzedawane na stronie Grandado podlegają przepisom prawa celnego i kontroli eksportu Hong Kong SAR, China i mogą również podlegać przepisom prawa celnego i kontroli eksportu kraju, w którym produkty są wytwarzane i/lub odbierane i zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Importując, kupując lub używając produktów ze strony Grandado, użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązującego prawa, zasad i przepisów wyżej wymienionych władz.

Wszystkie zamówienia będą wysyłane z magazynów w Chinach. Przesyłka wszystkich paczek zawiera wszystkie opłaty eksportowe! Podczas składania zamówienia w Grandado ceny związane z produktami są naliczane i ewentualnie powiększane o koszty wysyłki. Klient jest osobiście odpowiedzialny za import dostarczonych towarów i ponosi wszelkie wydatki związane z podatkami importowymi, importowymi opłatami manipulacyjnymi i podatkiem VAT w przypadku zakupu produktów w Grandado.

12. Własność intelektualna

Wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, szata graficzna, inna własność intelektualna i materiały, w tym nagłówki stron, obrazy, tekst, ilustracje, formaty, logo, projekty, ikony, zdjęcia, materiały pisemne i inne (zwane łącznie "WI") są własnością, są kontrolowane lub licencjonowane przez Grandado, jedną z jej spółek zależnych lub przez osoby trzecie, które udzieliły licencji na swoje materiały Grandado i są chronione przez Hong Kong SAR, China dotyczące znaków towarowych i praw autorskich. Użytkownik może uzyskiwać dostęp, przeglądać, pobierać i drukować OD oraz wszystkie inne materiały wyświetlane w witrynie Grandado wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego; pod warunkiem jednak, że (1) zachowa wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne oznaczenia własnościowe zawarte w OD; (2) nie będzie w żaden sposób modyfikował ani zmieniał OD; oraz (3) nie będzie dostarczał ani udostępniał OD osobom trzecim w sposób komercyjny. W wyniku korzystania przez użytkownika ze strony Grandado lub dostępu, przeglądania, pobierania lub drukowania własności intelektualnej nie przenosi się na niego żadnej licencji, prawa, tytułu ani udziału w jakichkolwiek materiałach lub oprogramowaniu. Użytkownikowi nie wolno powielać (z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej), publikować, przekazywać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać ani uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakichkolwiek materiałów objętych własnością intelektualną, witryny Grandado lub powiązanego oprogramowania. Całe oprogramowanie używane w witrynie Grandado jest własnością Grandado lub jej dostawców i jest chronione przez Hong Kong SAR, China. IP i oprogramowanie na stronie Grandado mogą być wykorzystywane wyłącznie jako źródło zakupów.

Wszelkie inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub wykonywanie, własności intelektualnej w tej witrynie jest surowo zabronione. Kompilacja (czyli zbieranie, układanie i montowanie) wszystkich IP na stronie Grandado jest wyłączną własnością operatora tej strony i jest również chroniona przez Hong Kong SAR, China i międzynarodowe prawa autorskie.

Nazwy i logo Grandado oraz wszystkie inne grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług zawarte lub udostępnione za pośrednictwem strony Grandado są znakami towarowymi lub znakami towarowymi operatora strony w Hong Kong SAR, China i innych krajach. Wszystkie inne znaki są własnością odpowiednich firm.

13. Kolory

Podjęliśmy znaczne wysiłki, aby dokładnie odwzorować kolory produktów, które pojawiają się na stronie Grandado. Ponieważ jednak rzeczywiste kolory widoczne na ekranie zależą od monitora użytkownika, nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor kolor będzie dokładnie odzwierciedlał rzeczywisty kolor lub wykończenie produktu.

14. Polityka prywatności

W Grandado traktujemy Twoją prywatność poważnie. Zbieramy informacje o klientach, aby poprawić jakość zakupów oraz informować o naszych produktach i promocjach. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim, ale możemy udostępniać je w pewnych okolicznościach, które zostaną przedstawione poniżej. Niniejsze zasady dotyczą sposobu traktowania danych osobowych, które gromadzimy i otrzymujemy od użytkowników. Dane osobowe to informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje, które nie są w inny sposób publicznie dostępne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem portalu obsługi klienta.

Zmiany w naszej polityce prywatności będą aktualizowane na naszej stronie internetowej. Zmiany można sprawdzić, patrząc na datę zmiany w górnej części polityki.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Zbieramy tylko Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu, gdy kupujesz produkt. Przeczytaj również nasze oddzielne "Oświadczenie o prywatności".

JAKICH INFORMACJI NIE ZBIERAMY

Nie gromadzimy informacji o kartach kredytowych ani nie widzimy numerów kart kredytowych na żadnym etapie procesu zakupu. Wszystkie transakcje kartami kredytowymi są przetwarzane przez dostawców płatności.

Nie zbieramy również e-maili Twoich znajomych, gdy wysyłasz listę życzeń do swoich znajomych.

JAK WYKORZYSTYWANE SĄ TWOJE INFORMACJE

Kiedy użytkownik składa zamówienie lub dokonuje zakupu w Grandado, wykorzystujemy jego dane osobowe do przetworzenia zamówienia. Wysyłamy użytkownikowi wiadomość e-mail w celu potwierdzenia zamówienia lub możemy skontaktować się z nim telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, jeśli mamy inne pytania dotyczące zamówienia lub zakupu. Po złożeniu zamówienia lub dokonaniu zakupu, będziemy korzystać z adresu e-mail i pocztowego do wysyłania informacji o naszych produktach i promocjach.

Firma Grandado nigdy nie będzie sprzedawać informacji o użytkowniku stronom trzecim. W mało prawdopodobnym przypadku sprzedaży części lub całości naszej działalności, Grandado ujawni Twoje dane osobowe nabywcy, który zgadza się przestrzegać warunków niniejszej polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o użytkowniku zgodnie z wymogami prawa, w odpowiedzi na procesy prawne i wnioski o egzekwowanie prawa, a także w razie konieczności ochrony własności, interesów i praw Grandado.

ODWIEDZAJĄCY Z UNII EUROPEJSKIEJ?

Ta część Polityki Prywatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z naszej Witryny lub usług objętych niniejszą Polityką Prywatności z kraju będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i stanowi uzupełnienie informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, masz prawo sprzeciwić się lub zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich przenoszenia, sprostowania i usunięcia. Jeżeli wykorzystywanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Żądania należy składać kontaktując się z nami pod adresem:

a) Treść, która jest fałszywa, niedokładna lub wprowadzająca w błąd;

legal@mediapress.com.hk

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH, ZMIENIĆ JE LUB USUNĄĆ

Możesz zmienić swoje informacje, logując się na swoje konto w Grandado lub możesz poprosić nas o aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem portalu obsługi klienta. Należy pamiętać o podaniu adresu e-mail i pełnego imienia i nazwiska.

JAK SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI WYBORU W ZAKRESIE OTRZYMYWANIA INFORMACJI PROMOCYJNYCH

Po dokonaniu zakupu możesz wyrazić zgodę na dodanie do naszej listy mailingowej. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji, aby poprawić swoje doświadczenie zakupowe, proszę postępować zgodnie z instrukcjami na dole wiadomości e-mail, które otrzymujesz, aby automatycznie usunąć cię z naszej listy mailingowej. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem portalu obsługi klienta. Należy pamiętać, że po dokonaniu zakupu u nas, będziemy nadal potwierdzać zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto może zaistnieć potrzeba skontaktowania się z Tobą telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w przypadku innych pytań dotyczących Twojego zamówienia.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Firma Grandado nigdy świadomie nie zażąda informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 13 roku życia bez uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. Jeśli dowiemy się, że osoba korzystająca z usług Grandado jest w wieku poniżej 13 lat, usuniemy z naszych plików wszystkie informacje umożliwiające identyfikację tej osoby.

INFORMACJE O CIASTECZKACH

Plik cookie to niewielki plik, który witryny internetowe zapisują na dysku twardym komputera użytkownika podczas odwiedzania ich witryny. Plik cookie może zawierać informacje takie jak unikalny numer identyfikacyjny, który strony internetowe wykorzystują do śledzenia stron odwiedzanych przez użytkownika w ich witrynie. Strona Grandado korzysta z plików cookie, ale nigdy nie przechowuje w nich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Używamy plików cookie w celu poprawy komfortu zakupów. Pliki cookie umożliwiają nam śledzenie zamówień podczas zakupów w naszej witrynie.

Możesz odrzucić pliki cookie, wyłączając je w swojej przeglądarce, ale jeśli wyłączysz pliki cookie, nie będziemy w stanie śledzić zamówienia za pomocą naszego systemu koszyka, a Ty możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem portalu obsługi klienta.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH I USŁUG

Strona Grandado może zawierać łącza do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad polityką prywatności lub praktykami stosowanymi na tych stronach. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z tymi zasadami.

Grandado nie ponosi odpowiedzialności za treść lub praktyki jakichkolwiek powiązanych stron internetowych, a my udostępniamy te łącza wyłącznie dla wygody i informacji naszych gości.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych informacji przez Grandado Zmiany w naszej polityce prywatności będą aktualizowane tutaj, tak aby użytkownik zawsze był świadomy, jakie informacje zbieramy od niego, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i w jakich okolicznościach je ujawniamy.

15. Powiązane linki

Niektóre z linków na tej stronie mogą być linkami powiązanymi. Grandado może uczestniczyć w programie reklamowym mającym na celu udostępnianie witrynom partnerskim linków na stronach internetowych Grandado, aby zarabiać prowizję za umieszczanie linków do witryn lub produktów osób trzecich. Nie wpływa to na cenę produktów innych firm. Jeśli kupisz produkt za pośrednictwem linku partnerskiego, Twój koszt będzie taki sam. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

16. Odszkodowania

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Grandado i jego podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez Ciebie ze strony Grandado lub naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy.

17. Wypowiedzenie

Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez Państwa lub Grandado. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, pod warunkiem, że zaprzestanie dalszego korzystania ze strony Grandado. Firma Grandado może również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie i może to zrobić natychmiast bez powiadomienia, a także odpowiednio odmówić użytkownikowi dostępu do witryny Grandado, jeśli według wyłącznego uznania firmy Grandado użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy przez użytkownika lub Grandado, użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć wszystkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane ze strony Grandado, a także wszystkie kopie takich materiałów, niezależnie od tego, czy zostały wykonane na mocy niniejszej Umowy, czy w inny sposób.

Następujące sekcje zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy: "Korzystanie z witryny Grandado", "Przekazywanie treści", "Przyjmowanie zamówień i fakturowanie", "Informacje o cenach", "Informacje udostępniane w witrynie Grandado", "Polityka eksportowa", "Własność intelektualna", "Odszkodowanie", "Wypowiedzenie", "Zrzeczenie się odpowiedzialności", "Ograniczenie odpowiedzialności", "Prywatność" oraz "Postanowienia ogólne".

18. Zrzeczenie się odpowiedzialności

NINIEJSZA STRONA JEST UDOSTĘPNIANA PRZEZ Grandado NA PODSTAWIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK DOSTĘPNA". Grandado NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA STRONY Grandado LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW ZAWARTYCH NA STRONIE Grandado. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, Grandado WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE TYLKO, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. BEZ OGRANICZEŃ, Grandado WYKLUCZA WSZELKIE I WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, NA JAKIEKOLWIEK ZAKUPY OFEROWANE NA STRONIE Grandado. UŚWIADAMIAM SOBIE, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY Grandado ODBYWA SIĘ NA TWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE DOTYCZY GWARANCJI NA PRODUKT OFEROWANEJ PRZEZ PRODUCENTA DANEGO PRZEDMIOTU. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

19. Ograniczenie odpowiedzialności

POD ŻADNYM POZOREM I W ŻADNEJ PRAWNEJ ANI PRAWNEJ TEORII, CZY TO W DRODZE, KONTRAKCIE, STRICT LIABILITY CZY INNYCH SPOSOBACH, Grandado LUB JAKAKOLWIEK JEGO FILIA, PRACOWNICY, DYREKTORZY, URZĘDNICY, AGENCI, DOSTAWCY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRON Grandado, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ WOLI HANDLOWEJ, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W PRACY, DOKŁADNOŚĆ WYNIKÓW, BRAK KOMPUTERA LUB NIEDOSTATECZNOŚĆ, NAWET JEŚLI AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL Grandado ZOSTAŁ POINFORMOWANY LUB POWINIEN WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Z zastrzeżeniem powyższego, w żadnym przypadku Grandado nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody przekraczające opłaty uiszczone przez Ciebie w związku z korzystaniem ze stron Grandado w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę powstania roszczenia.

20. Postanowienia ogólne i siła wyższa

Niniejsza Umowa stanowi kompletne porozumienie między stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i oświadczenia między nimi. Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie do celów referencyjnych i w żaden sposób nie definiują ani nie ograniczają zakresu danej sekcji. Jeśli którekolwiek z postanowień tej Umowy zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zreformowane tylko w zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnym, a pozostałe warunki tej Umowy pozostaną w pełnej mocy. Brak działań ze strony Grandado w odniesieniu do naruszenia niniejszej Umowy przez Ciebie lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się i nie ogranicza praw Grandado w odniesieniu do takiego naruszenia lub jakichkolwiek późniejszych naruszeń. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Hong Kong SAR, China bez względu na konflikty przepisów prawnych. Wszelkie działania lub postępowania wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub Twoim korzystaniem ze strony Grandado muszą być prowadzone w sądach najwyższych Hong Kong SAR, China i wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję osobistą tych sądów.

NINIEJSZE POSTANOWIENIE NIE POZBAWIA KONSUMENTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ OCHRONY ZAPEWNIANEJ PRZEZ BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA KRAJU ZAMIESZKANIA, CO OZNACZA, ŻE KONSUMENCI Z UNII EUROPEJSKIEJ SĄ UPRAWNIENI DO WSZELKICH ODPOWIEDNICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA KRAJU ZAMIESZKANIA.

19.1 SIŁA WYŻSZA

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane Zdarzeniem Siły Wyższej. ingerencja władz cywilnych lub wojskowych, klęska żywiołowa lub międzynarodowa, konflikt zbrojny, złośliwe zniszczenia, awaria urządzeń lub maszyn, skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, boom soniczny, eksplozje, zawalenie się konstrukcji budowlanych, pożary, powodzie, sztormy, trzęsienia ziemi, straty na morzu, epidemie lub podobne zdarzenia, klęski żywiołowe lub ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, lub niewywiązanie się dostawców lub podwykonawców z zobowiązań.

21. Procedura wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Szanujemy własność intelektualną innych osób. Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana i jest dostępna w witrynie Grandado w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o kontakt w celu zgłoszenia możliwego naruszenia praw autorskich pod adresem: legal@mediapress.com.hk.

Możliwe naruszenie praw własności intelektualnej lub praw do wzorów w kraju importu: Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za import, jeśli było wiadomo, że powiązane produkty mogą być kopiami produktów w kraju importu, do których zarejestrowane prawa własności lub prawa do wzoru są lokalnie ważne.

Tożsamość firmy:

Mediapress Ltd.
Adres: Room D, Unit 2004, 20/F, Wing Tuck Commercial Centre, 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan HK, Hong Kong SAR.

Uwaga: Ten adres nie jest odpowiedni jako adres zwrotny. Aby zwrócić produkt, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Ostatnia aktualizacja w dniu 01 lipca 2019 r.

Jest to tłumaczenie Google oryginalnej w języku kantońskim pisemnej ważnej wersji Grandado "Wniosku i akceptacji warunków umowy".

Nie można z tego wywodzić żadnych praw. W przypadku rozbieżności w interpretacji tych tekstów obowiązuje wersja kantońska.

Oryginalną wersję kantońską można uzyskać pod adresem: legal@mediapress.com.hk.

Konsumenci w UE mogą również rejestrować skargi za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej. Tę platformę ODR można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Jeżeli Państwa skarga nie jest jeszcze rozpatrywana w innym miejscu, mogą Państwo złożyć skargę za pośrednictwem platformy Unii Europejskiej.

Grandado. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Darmowa wysyłka

Oferujemy bezpłatną wysyłkę wszystkich produktów

100 dni na zwrot

Jeśli nie będziesz zadowolony, możesz zwrócić w ciągu 100 dni

Niskie ceny

Do 40% zniżki i nowe oferty co tydzień

5 milionów produktów

Ponad 5 milionów produktów gwarantuje, że znajdziesz coś dla siebie